top of page

Be Responsible Program

Beryllium Science and Technology Association (BeST) välkomnar dig till sitt "Be Responsible" Beryllium Product Stewardship Program. Denna webbplats ger en introduktion till vanliga användningar av beryllium samt information och vägledning för att förbättra arbetstagarnas säkerhet vid produktion och bearbetning av material innehållande beryllium. BeST representerar de främsta importörerna av beryllium till EU. En detaljerad version av Be Responsible programmet finns på engelska på www.berylliumsafety.eu.

KONTAKTA OSS

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Bryssel

Tel: +32 (0)2 213 74 20

E-post: info @ beryllium . eu

What is Beryllium?

VAD ÄR BERYLLIUM?

Beryllium är ett naturligt förekommande element som extraheras från mineraler som berylliummetall. Rent berylliummetall har en ovanligt hög smältpunkt och är den lättaste av alla fasta, kemiskt stabila grundämnen. Beryllium är en tredjedel lättare än aluminium, ändå är det sex gånger så styvt som stål.

Produits_Alliages%2520CuBe_02_edited_edi
What is the most common use

VAD ÄR DEN VANLIGASTE ANVÄNDNINGEN AV BERYLLIUM?

Screenshot 2020-05-06 at 10.56.52.png

Berylliums främsta användning är som en kopparberyllium (CuBe) metalllegering innehållande 2 % eller mindre beryllium. Vanliga CuBe-former som bearbetas vid tillverkning inkluderar stav-, stång-, rör-, plåt- och remsformer. Legeringar innehållande beryllium används i elektrisk och elektronisk utrustning, medicinsk utrustning, energiprospektering, undervattensstrukturer, plastformar, tryckomkopplare, flygplan, rymd-, kommunikations-, fordons- och tung utrustningstillverkning där tillförlitlighet och lång livslängd är avgörande.

Potential Health Effects

POTENTIELLA HÄLSOEFFEKTER FRÅN EXPONERING FÖR BERYLLIUM

image005.png

Bearbetning av material innehållande beryllium kan utgöra en hälsorisk om säkra metoder inte följs, särskilt i processer som genererar damm. Inandning av luftburet beryllium kan orsaka en allvarlig lungsjukdom hos sensibiliserade individer som kan vara dödlig.

Tillverkare och distributörer av material innehållande beryllium förbereder säkerhetsdatablad (SDS), produktinformationsblad (PIS) eller säkerhetsinformationsblad (SIS) som ger ytterligare hälso-, säkerhets- och miljövägledning som måste läsas och förstås innan man arbetar med material innehållande beryllium.

BWPM

ARBETARSKYDD VID ARBETE MED BERYLLIUM

Screenshot%25202021-02-11%2520at%252017_

Åtgärder som alstrar luftburet berylliumdamm eller rök måste ha exponeringskontroller såsom lokal avgasventilation. Arbetstagarens exponering vid den yrkesmässiga exponeringsgränsen (OEL) är inte synlig och kräver insamling av luftprover av en industrihygienist eller annan kvalificerad arbetsmiljöpersonal för att jämföra med tillämplig OEL.

 

Hjärtat i BeSTs Be Responsible-program är Beryllium Worker Protection Model (BWPM), som bygger på åtta element som ska användas av både ledning och arbetstagare.

Håll beryllium

                           

                           Ur lungorna                                    Arbetsområdena rena

                           

                           

                           Borta från huden                            Bort från kläderna

                         

                           

                           Vid källan                                        I arbetsområdet

                         

                           

                           På anläggningsplatsen                  Arbetstagare förberedda

Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.42_edi

Det är underförstått att denna modell inte är en storlek som passar alla tillvägagångssätt och att slutanvändare kan behöva hela eller bara en del av denna modell på sin arbetsplats. Framgången med denna modellen bekräftar att exceptionell beryllium säkerhetsprestanda kan uppnås genom en kombination av operativa chefers säkerhetsägande, en disciplinerad användning av beryllium arbetarskyddsmodellen och aktivt arbetstagarinvolvering.

Controlling Workplace Exposures

KONTROLL AV EXPONERINGAR PÅ ARBETSPLATSEN

Screenshot%202021-02-11%20at%2017.26_edi

BWPM tillhandahåller användbar vägledning och information till operativa anläggningschefer med arbetstagare som hanterar material innehållande beryllium på sätt som genererar luftburna partiklar. Modellen uppmuntrar användning av tekniska och praktiska kontroller, inklusive personlig skyddsutrustning, för att kontrollera potentiell arbetstagarexponering. Exponeringskontroll för att begränsa dammutsläpp och spridning är nödvändig för att hålla beryllium arbetsytor rena och hålla berylliumpartiklar borta från lungorna, borta  från huden, borta från kläder, i arbetsprocessen, i arbetsområdet och på anläggningsplatsen, och måste utvärderas och genomföras efter behov. Arbetstagare måste utbildas i säkra arbetsrutiner.

Det främsta sättet att minska exponeringen är tekniska kontroller och att hålla arbetsplatsen synligt ren. Lokal avgasventilation processisolering och våtbearbetning är ofta effektiva sätt att kontrollera alstringen av luftburna partiklar. Personlig skyddsutrustning (PPE) såsom andningsskydd, handskar, skyddskläder och skoöverdrag kan krävas.

På www.berylliumsafety.eu, tillhandahåller BeST ett verktyg för källor till exponering som karakteriserar riskpotential efter operationstyp och ger vägledning om specifika operativa problem. Verktyget inkluderar också hjälpmedel för utbildning av arbetstagare.

Medical Surveillance of Workers
OSHA%20Healthy%20Workplaces%20logo_edite

MEDICINSK ÖVERVAKNING AV ARBETSTAGARE

Arbetsgivare bör följa de krav som fastställts av respektive medlemsländer avseende övervakning av arbetshälsa. BeST rekommenderar dock att alla arbetstagare som uppvisar tecken eller symtom på berylliumexponering utvärderas av en läkare med expertis inom kroniska lungsjukdomar. Symtom kan vara andfåddhet, oförklarlig hosta, trötthet, viktminskning, feber och nattliga svettningar. Europeiska länder har nominerat kontaktpunkter för säkerhet och hälsa på jobbet, som vanligtvis är den behöriga nationella myndigheten. En lista över nationella kontaktpunkter finns på vår engelska webbplats.

Uses, Benefits and Critical Applications

ANVÄNDNINGAR, FÖRDELAR OCH KRITISKA TILLÄMPNINGAR AV BERYLLIUM

Beryllium och material innehållande beryllium har på grund av sin oöverträffade kombination av egenskaper blivit viktiga material för ett brett spektrum av kommersiella och statliga tillämpningar. Dessa material ger oöverträffade fördelar för samhället och är det material som helst väljs i kritisk tillämpning där misslyckande inte är ett alternativ. Beryllium är ett kritiskt råmaterial (CRM) till EU och har funnits på EU:s CRM-lista sedan den första publiceringen 2011.

strip after pressed-1.jpg
bottom of page